California State Controller's seal
Betty T. Yee
California State Controller

TÀI SẢN VÔ THỪA NHẬN
KIỂM TRA TÌNH TRẠNG ĐƠN XIN

Hiện nay Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Liên Bang có sẵn một hệ thống cho phép quý vị kiểm tra tình trạng của các đơn xin hoàn lại tài sản vô thừa nhận mà quý vị đã nộp.

Thông tin cá nhân của quý vị sẽ được truyền đi qua một đường dây kết nối an toàn (SSL).

Hướng dẫn:

Để kiểm tra tình trạng của một đơn xin đã nộp, xin nhập số An Sinh Xã Hội gồm chín chữ số hoặc số EIN hay FEIN gồm chín chữ số ở chỗ dưới đây và nhấp chuột vào nút “Tìm Kiếm”. Không cần nhập các dấu gạch ngang giữa các cụm số.

Cơ sở dữ liệu về Tình Trạng Các Đơn Xin Hoàn Lại Tài Sản Vô Thừa Nhận thường xuyên được cập nhật. Nếu quý vị chưa thấy thông tin về đơn xin của mình trong hệ thống thì có nghĩa là chúng tôi chưa xử lý đơn xin đó. Vui lòng chờ khoảng 30 ngày từ ngày gửi hồ sơ xin hoàn lại tài sản rồi mới kiểm tra tình trạng đơn xin, như vậy chúng tôi sẽ có thì giờ xử lý đơn.

Dành cho Điều Tra Viên: Có thể phải chờ vài phút để truyền tải thông tin về tất cả các tài sản của quý vị. Một khi dữ liệu đã hiển thị đầy đủ, xin nhấp chuột vào các mục trình đơn “edit” (sửa đổi), “find on this page” (tìm kiếm ở trang này) và sau đó nhập số xác nhận tài sản (PID).


TÌM SỐ AN SINH XÃ HỘI
spacer

Nếu quý vị gặp trục trặc kỹ thuật khi dùng trang web này, có thể trình duyệt web của quý vị đang có vấn đề. Để biết thêm chi tiết, xin nhấp chuột vào đây


Nếu quý vị cần biết thêm thông tin, xin liên lạc với Trung Tâm Điện Thoại của chúng tôi từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều Giờ Chuẩn Thái Bình Dương. Thứ Hai đến Thứ Sáu, không kể các ngày lễ tiểu bang tại số (800) 992-4647 (Trong Nước) hay (916) 323-2827 (Ngoài Nước), hoặc quý vị có thể liên lạc bằng email.