California State Controller's seal
Betty T. Yee
California State Controller

ERROR MESSAGE / MENSAJE DE ERROR / MENSAHE NG ERROR
錯誤訊息 / THÔNG BÁO LỖI / 오류 메시지 / ՍԽԱԼԻ ՊԱՏԳԱՄ

 • ERROR MESSAGE

  We apologize for the inconvenience. A System error has occurred while processing your request. Please try your search again using a different criteria or searching again at a later time. If this problem persists, please contact us.

  If you are experiencing technical difficulties using this site, there may be a problem with your internet browser. For more information click here.

 • MENSAJE DE ERROR

  Lamentamos el inconveniente. Ocurrió un error de sistema mientras se procesaba su solicitud. Por favor vuelva a intentar su búsqueda usando criterios diferentes o vuelva a realizar la búsqueda en otro momento. Si el problema continúa, por favor comuníquese con nosotros.

  Si usted tiene dificultades para utilizar este sitio, puede haber un problema en su navegador de Internet. Para más información, haga clic aquí

 • MENSAHE NG ERROR

  Humihingi kami ng paumanhin para sa abala. May naganap na Error sa system habang pinoproseso ang iyong hiling. Pakisubukang muli ang iyong paghahanap gamit ang ibang pamantayan o maghanap muli sa ibang pagkakataon. Kung magpapatuloy ang problemang ito, mangyaring makipag-ugnay sa amin.

  Kung kayo ay teknikal na problema sa paggamit ng site na ito, malamang na may problema sa inyong browser sa internet. Para sa mas marami pang impormasyon i-klik dito

 • 錯誤訊息

  造成不便,我們深感抱歉。處理您的請求時,系統發生錯誤。請用不同的條件再試一次或稍候再做搜尋。如果問題持續存在,請與我們聯絡。

  您在使用本網站時,若遭遇技術上的困難,可能是您的網路瀏覽器所造成。 若需更多資訊,請按這裡。

 • THÔNG BÁO LỖI

  Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã gây bất tiện cho quý vị. Hệ thống bị lỗi trong khi xử lý yêu cầu của quý vị. Xin vui lòng nhập các tiêu chí khác và thử tìm lại một lần nữa, hoặc thử tìm vào một lúc khác. Nếu vẫn gặp vấn đề này, xin liên lạc với chúng tôi.

  Nếu quý vị gặp trục trặc kỹ thuật khi dùng trang web này, có thể trình duyệt web của quý vị đang có vấn đề. Để biết thêm chi tiết, xin nhấp chuột vào đây

 • 오류 메시지

  불편을 드려서 죄송합니다. 요청을 처리하는 중 시스템 오류가 발생했습니다. 검색 기준을 달리 하여 다시 검색하거나 나중에 다시 검색하시기 바랍니다. 문제가 계속되면 저희에게 연락하십시오.

  이 사이트 이용에 기술적인 어려움을 겪으시면 브라우저에 문제가 있는 것일 수도 있습니다. 자세한 사항은 여기를 누르십시오.

 • ՍԽԱԼԻ ՊԱՏԳԱՄ

  Ներողություն ենք խնդրում անհարմարության համար£ Համակարգի սխալ է տեղի ունեցել մինչ ընթացք էինք տալիս Ձեր պահանջին£ Խնդրում ենք նորից փորձել որոնումը տարբեր չափանիշով կամ նորից որոնել ավելի ուշ£ Եթե շարունակվի խնդիրը, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ£

  Եթե թեքնիք դժվարություններ էք ունենում այս կայքէջը գործածելիս, կարող է որ ձեր ինտերնետի browser-ն է խնդրհարույցը: Այս մասին հաւելյալ տեղեկությունների համար հոս խփեք