California State Controller's seal
Betty T. Yee
California State Controller

TÌM KIẾM TÀI SẢN VÔ THỪA NHẬN

Theo quy định của Điều Luật về Tài Sản Vô Thừa Nhận của California, các công ty, doanh nghiệp, hiệp hội, cơ sở tài chính, và hãng bảo hiểm (được gọi chung là “Nơi Giữ Tài Sản”) cứ một năm một lần phải báo cáo và chuyển đến Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang các tài sản họ đang giữ nếu không thấy hoạt động nào trong tài khoản đó hoặc không liên lạc được với chủ sở hữu tài khoản trong một khoảng thời gian luật định - thường là ba (3) năm trở lên.

Trang tìm kiếm này cho phép quý vị tìm được các Tài Sản Vô Thừa Nhận đã được chuyển đến Tiểu Bang để được giữ an toàn, cũng như các tài sản sắp sửa được một doanh nghiệp nào đó chuyển lên Tiểu Bang theo quy định luật pháp.

Nếu quý vị nghĩ rằng mình có những tài khoản khác nữa nhưng không thấy trong kết quả tìm kiếm, xin vui lòng trở lại trang Web này sau một thời gian vì chúng tôi thường xuyên đăng thêm tên vào cơ sở dữ liệu Các Tài Sản Vô Thừa Nhận này. Hoặc quý vị có thể nhập các tiêu chí khác và thử tìm kiếm lại một lần nữa.

Để bắt đầu tìm kiếm

  • Vui lòng nhấp chuột vào một trong những nút dưới đây
  • Nhập Họ của quý vị, Tên Doanh Nghiệp, hay Số Xác Nhận Tài Sản vào trường tìm kiếm
  • Khi quý vị nhấp chuột vào nút “tìm kiếm”, Cơ sở dữ liệu của chúng tôi sẽ tìm các tài sản liên quan đến những thông tin quý vị đã nhập. Nếu trùng với một hay nhiều tài sản thì hệ thống cơ sở dữ liệu sẽ hiển thị các kết quả trùng hợp. Nếu có nhiều hơn 500 kết quả trùng hợp thì chỉ hiển thị 500 kết quả đầu tiên.

Quý vị có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm bằng cách nhập thêm tên quý vị, chữ viết tắt của tên đệm, hay thành phố cư trú (nhưng không bắt buộc phải điền vào các trường này). Những tài khoản do nhiều hơn một chủ sở hữu đứng tên có thể tìm kiếm qua tên nào cũng được.

Tìm Kiếm Bằng Tên Chủ Sở Hữu Cá Nhân
Tìm Kiếm Bằng Tên Doanh Nghiệp/Cơ Quan Chính Phủ
Tìm Kiếm Bằng Số Xác Nhận Tài Sản
Tìm Kiếm Bằng Tên Chủ Sở Hữu Cá Nhân
 
spacer

Các trường có dấu * đều phải điền đủ thông tin.

Nếu quý vị gặp trục trặc kỹ thuật khi dùng trang web này, có thể trình duyệt web của quý vị đang có vấn đề. Để biết thêm chi tiết, xin nhấp chuột vào đây


Nếu quý vị cần biết thêm thông tin, xin liên lạc với Trung Tâm Điện Thoại của chúng tôi từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều Giờ Chuẩn Thái Bình Dương. Thứ Hai đến Thứ Sáu, không kể các ngày lễ tiểu bang tại số (800) 992-4647 (Trong Nước) hay (916) 323-2827 (Ngoài Nước), hoặc quý vị có thể liên lạc bằng email.